Chapter 21 — Actuators for Soft Robotics

Dynamic walking of whole-body compliant humanoid COMAN

COMAN performing dynamic walking.
Chengxu Zhou, Xin Wang, Zhibin Li, Nikolaos Tsagarakis
465